Prihláška a podmienky 2022

Názov dokumentu na stiahnutie PDF na stiahnutie word
Povinné prílohy k online prihláške súbor PDF súbor rtf
Podmienky predaja súbor PDF  
Čestné prehlásenie súbor PDF  

*povinné k prihláseniu*
ONLINE Prihláška TU! – prihlasovanie už bolo uzatvorené!!!
O akceptovaní (neakceptovaní) Vašej prihlášky Vás budeme kontaktovať.

Svoje prihlášky posielajte najneskôr do 20.11.2022
Prihlášky poslané po termíne budú evidované ako “náhradníci”.


KONTAKTNÉ údaje: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Tel: 02/60 20 14 00, e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk


VZN č. 2/2019 -ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves


Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predávajúci povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie, s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá. V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

 

Copyright © 2024 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins