Prihláška VU 2022

  Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

  Žiadosť o predajné miesto na Príležitostný trh Vianočná ulička 2023 v období od 06.12.2023-9.12.2023

  1. Presné označenie žiadateľa

  Obchodné meno / meno a priezvisko
  Štatutárny orgán (v prípade s.r.o.)
  Sídlo / trvalé bydlisko (ulica, mesto, psč)
  IČO / dátum narodenia
  Telefonický kontakt
  E-mailový kontakt
  Číslo účtu v tvare IBAN
  EČV vozidla, ktoré bude mať povolený vjazd

  2. Špecifikácia predajného miesta

  a) s vlastným stánkom (max.3x3m) ÁnoNie
  b) dreveným, osvetleným, uzamykateľným stánkom (2,5x1,7m) ponúkaným prenajímateľom ÁnoNie

  3. Špecifikácia výrobkov a služieb a výška nájomného/poplatku za predajné miesto

  Počet požadovaných trhových miest

  sortiment predaj / výška poplatku za predajné miesto za 4 dni

  teplé jedlá a nápoje - 520 €varené víno, medovina, punč - 320 €jeden druh pokrmu - 240 €teplé a studené nealko nápoje - 160 €sušené ovocie, racio, semiačka, jadrá, orechy - 50 €balené syrové výrobky - 50 €liehoviny a víno v originálnom balení, balené mäsové výrobky - 100 €cukrovinky, slané pochutiny - 80 €obuv, galantéria, koberce, nábytok, bytový textil, kožené výrobky - 180 €odevy, metrový textil, textilné výrobky, klobúky - 180 €literatúra, obrazy, kvety - 80 €dekorácie, suveníry, sviečky, bižutéria, kozmetika, keramika - 80 €hračky, umelé kvety, liečivé rastliny - 80 €domáce potreby, hudobné nosiče - 80 €šperky, hodinky, okuliare - 80 €ľudová remeselná výroba + ukážka remesiel - 20 €ľudová remeselná výroba bez ukážky remesiel - 20 €

  Presná špecifikácia sortimentu predaja - tovar uvedený v prihláške bude obsahom zmluvného vzťahu

  4. Technické požiadavky

  Požadované elektrické pripojenie
  do 3 000 W (v minimálnej cene poplatku za predajné miesto) ánonie

  nad 3 000 W (poplatok 80 €/4 dni) ánonie

  Stánky s občerstvením môžu využiť el. prípojku max. do 3000 W a napätím 230V vo výške poplatku za predajné miesto.
  V prípade potreby vyššieho príkonu ako 3000 W náš odborný technik najprv preverí technické možnosti
  prípojky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť nadlimitné spotrebiče z prevádzky.

  Typ spotrebiča (názov)Príkon ( ..... W )vyznačený na štítku spotrebičaPočet kusov / Poznámky


  Žiadatelia s vlastným stánkom si zabezpečujú osvetlenie sami (spolu max. 120W).
  Možnosť nahradiť el. spotrebiče plynovými ÁnoNie
  (v tabuľke vyššie uveďte ktoré!)

  V (miesto) ,dňa


  Prílohy:
  1. Fotokópia oprávnenia na podnikanie
  2. Podpísaná žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
  3. fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle,
  4. fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach.
  5. Fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD)
  6. Fotokópiu dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom
  7. Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. ]  limit: 3mb pre jednu prílohu


  Opíšte kód
  captcha

  Copyright © 2023 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins