Prihláška VU 2023

  Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

  Žiadosť o predajné miesto na Príležitostný trh Vianočná ulička 2023 v období od 06.12.2023-9.12.2023

  1. Presné označenie žiadateľa

  Obchodné meno / meno a priezvisko
  Štatutárny orgán (v prípade s.r.o.)
  Sídlo / trvalé bydlisko (ulica, mesto, psč)
  IČO / dátum narodenia
  Telefonický kontakt
  E-mailový kontakt
  Číslo účtu v tvare IBAN
  EČV vozidla, ktoré bude mať povolený vjazd

  2. Špecifikácia predajného miesta

  a) s vlastným stánkom (max.3x3m) ÁnoNie
  b) dreveným, osvetleným, uzamykateľným stánkom (2,5x1,7m) ponúkaným prenajímateľom ÁnoNie

  3. Špecifikácia výrobkov a služieb a výška nájomného/poplatku za predajné miesto

  Počet požadovaných trhových miest

  sortiment predaj / výška poplatku za predajné miesto za 4 dni

  teplé jedlá a nápoje - 520 €varené víno, medovina, punč - 320 €jeden druh pokrmu - 240 €teplé a studené nealko nápoje - 160 €sušené ovocie, racio, semiačka, jadrá, orechy - 50 €balené syrové výrobky - 50 €liehoviny a víno v originálnom balení, balené mäsové výrobky - 100 €cukrovinky, slané pochutiny - 80 €obuv, galantéria, koberce, nábytok, bytový textil, kožené výrobky - 180 €odevy, metrový textil, textilné výrobky, klobúky - 180 €literatúra, obrazy, kvety - 80 €dekorácie, suveníry, sviečky, bižutéria, kozmetika, keramika - 80 €hračky, umelé kvety, liečivé rastliny - 80 €domáce potreby, hudobné nosiče - 80 €šperky, hodinky, okuliare - 80 €ľudová remeselná výroba + ukážka remesiel - 20 €ľudová remeselná výroba bez ukážky remesiel - 20 €

  Presná špecifikácia sortimentu predaja - tovar uvedený v prihláške bude obsahom zmluvného vzťahu

  4. Technické požiadavky

  Požadované elektrické pripojenie
  do 3 000 W (v minimálnej cene poplatku za predajné miesto) ánonie

  nad 3 000 W (poplatok 80 €/4 dni) ánonie

  Stánky s občerstvením môžu využiť el. prípojku max. do 3000 W a napätím 230V vo výške poplatku za predajné miesto.
  V prípade potreby vyššieho príkonu ako 3000 W náš odborný technik najprv preverí technické možnosti
  prípojky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť nadlimitné spotrebiče z prevádzky.

  Typ spotrebiča (názov)Príkon ( ..... W )vyznačený na štítku spotrebičaPočet kusov / Poznámky


  Žiadatelia s vlastným stánkom si zabezpečujú osvetlenie sami (spolu max. 120W).
  Možnosť nahradiť el. spotrebiče plynovými ÁnoNie
  (v tabuľke vyššie uveďte ktoré!)

  V (miesto) ,dňa


  Prílohy:
  1. Fotokópia oprávnenia na podnikanie
  2. Podpísaná žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
  3. fotokópiu dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle,
  *Fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach.
  *Fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD)
  *Fotokópiu dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom
  4. Ak žiadateľ nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. [nové okno], podľa ktorého nie je povinný pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb používať pokladnicu [§ 1 ods. 2, § 2 písm. ab), § 3 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z. ]  limit: 3mb pre jednu prílohu


  Opíšte kód
  captcha

  Copyright © 2024 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins