Prihláška a podmienky 2020

Názov dokumentu na stiahnutie PDF na stiahnutie word
Povinné prílohy k online prihláške súbor PDF súbor rtf
Podmienky predaja pripravujeme  
Pokyny pre predajcov pripravujeme  

*povinné k prihláseniu*
ONLINE Prihláška TU!

Svoje prihlášky posielajte najneskôr do 31.10.2020
Prihlášky poslané po termíne budú evidované ako “náhradníci”.


KONTAKTNÉ údaje: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17, 843 10 Bratislava, Tel: 02/60 20 14 00, e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk


VZN č. 3/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 4/2016 – ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves


Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predávajúci povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie, s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá. V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

 

Copyright © 2024 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins