Prihláška a podmienky 2018

KONTAKTNÉ údaje: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17, 843 10 Bratislava, Tel: 02/60 20 14 00, e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk


Do 05. októbra 2018 !!!

OZNAM:

Do výberu budú zaradené len predpísané prihlášky, ktoré sú k dispozícii na tomto webe.
Všetky prihlášky po 5.10.2018 budú evidované ako záujemcovia NÁHRADNÍCI!
Títo záujemcovia budú kontaktovaní iba v prípade ak sa uvoľní už obsadené miesto.
Povinnou prílohou prihlášky je aj fotografia vlastného stánku, cenník a zoznam podujatí na ktorých sa zúčastňujete.


Podmienky pre účasť na podujatí
Prihláška – žiadosť o vydanie povolenia na predaj – formát .rtf

VZN č. 3/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 4/2016 – ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves


Prihlášky spolu s povinnými prílohami posielajte na vyššie uvedené adresy poštou, mailom,
alebo osobne do podateľne MÚ na rovnakej poštovej adrese.


Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predávajúci povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie, s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá. V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Copyright © 2024 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins